Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2013 23:17    Εκτύπωση
Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ)

Έχοντας υπόψη:
α) Τη με αρ. πρωτ. 92984/Γ7/ 10-8-2012 (ΦΕΚ 2316 τεύχος Β? /10-08-2012) Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».

β) Τη με αρ. πρωτ. 92989/Γ7/ 10-8-2012 Υ.Α. «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.)».

Καλούνται οι Διευθυντές των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να εξασφαλίσουν εφόσον είναι εφικτό: 
Την κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων των Υπευθύνων των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ). Η θητεία των ανωτέρω, η διαδικασία επιλογής και η τοποθέτηση τους θα γίνει όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της αναφερόμενης με αρ. πρωτ.
92984/Γ7/10-08-2012 (ΦΕΚ 2316 τ.Β?/10-08-2012) σχετικής Υ.Α.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας