Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2013 21:35    Εκτύπωση
Διευκρινιστικές οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr οι παρακάτω διευκρινιστικές οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

α. Οι ημερομηνίες του Πίνακα Η της Αίτησης ? Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου (Υπόδειγμα 7) είναι αυτές που αναγράφονται στο Παράρτημα α της εγκυκλίου.

β. Από τα πιστοποιητικά του εθνικού δημοτολογίου, έχει αφαιρεθεί ο τρόπος κτήσης της ιθαγένειας. Θα γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, όπου θα προκύπτει η ιθαγένεια και ο χρόνος κτήσης της. Τα δικαιολογητικά που λαμβάνονται μέσω ΚΕΠ, είναι προϊόντα τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) και γίνονται δεκτά. Όσοι υποψήφιοι έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό γέννησης σύμφωνα με υπόδειγμα παλαιοτέρων προκηρύξεων, για το τρέχον έτος μπορούν να τα υποβάλουν (θα γίνουν δεκτά). Σε κάθε περίπτωση το πιστοποιητικό, θα γίνεται δεκτό είτε έχει γίνει ταυτοπροσωπία (επικόλληση φωτογραφίας ? θεώρηση) από αρμόδια αρχή είτε όχι.

γ. Όσον αφορά στη βεβαίωση του Λυκείου, θα γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις διαφορετικές από το υπόδειγμα 5, αρκεί να αναγράφονται η διαγωγή και ο κωδικός υποψηφίου και να υπάρχει η σφραγίδα του Λυκείου και η υπογραφή του Λυκειάρχη.

δ. Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου (Υπόδειγμα 6) δεν αποστέλλεται με την Αίτηση ? Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου αλλά προσκομίζεται την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων.

ε. Με το δεδομένο ότι οι υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν γίνει εντός διμήνου προ των προκαταρκτικών εξετάσεων (παράγρ. 9 σελίδα Γ-2), θα γίνονται δεκτές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν από την 15 Απριλίου 2013 και μεταγενέστερα.

στ. Διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με καταληκτική ημερομηνία την 23η Απριλίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου), αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος ΣΤ και στον πίνακα Ε του υποδείγματος 7 (σελ. Η-1-10).

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 στο παράρτημα ΣΤ προσκομίζονται στην Σχολή επιτυχίας την ημέρα κατάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα των Σχολών που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Πηγή: ΓΕΕΘΑ

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2013 22:14 )