Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 28 Ιούνιος 2010 00:00    Εκτύπωση
Απολυτήριος τίτλος των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Σχετικά με τον Απολυτήριο Τίτλο των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας διευκρινίζει ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 35 «Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις» του Ν. 3699/2008, ισχύει ο τίτλος όπως έχει καθοριστεί στην 80967/Γ6/01.08.2002 (ΦΕΚ1103/τ.Β΄/2002) Υ.Α.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των αποφοίτων σχετικά με την υποστήριξη της επαγγελματικής ισχύος του τίτλου τους, η επίδοση του τίτλου θα πρέπει να συνοδεύεται:
1. από το άρθρο 25 του Π.Δ. 50/27.02.2001(ΦΕΚ 39/τ.Α΄/05.03.2001) το οποίο προβλέπει τα προσόντα διορισμού σε θέσεις του Δημόσιου τομέα.
2. την παρ. 14 του μόνου άρθρου του Π.Δ. 347/23.12.2003(ΦΕΚ 315/τ.Α΄/31.12.2003) η οποία τροποποιεί το Π.Δ. 50/2001.

Πηγή: ΚΕΣΥΠ Ιωαννίνων