Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2016 08:04    Εκτύπωση
Άσκηση επαγγέλματος Λογοθεραπευτή ? Προεδρικό Διάταγμα

Προεδρικό Διάταγμα 49 / 2016 ? Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.

Άρθρο 1 ? Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή απαιτείται:
1. Πτυχίο Λογοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή

2. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος και αντίστοιχος με τα πτυχία Λογοθεραπείας της ημεδαπής ή

3. Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Λογοθεραπευτή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο Π.Δ. επίσης περιλαμβάνονται τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 2 ? Αρμόδια αρχή ? Υποβολή δικαιολογητικών
Άρθρο 3 ? Κωλύματα άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή ? Ανάκληση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή
Άρθρο 4 ? Τήρηση Μητρώου
Άρθρο 5 ? Μεταβατικές Διατάξεις

Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2016 08:05 )