Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 24 Μάρτιος 2009 02:00    Εκτύπωση
Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων
Το Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Δ/νση Ε.Ε.) είναι αρμόδιο για την παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων με βάση τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τριετούς τουλάχιστον διάρκειας), που έχουν αποκτηθεί σε μία από τις παρακάτω χώρες: Γερμανία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κύπρος, Πολωνία, Μάλτα, Βουλγαρία, Ρουμανία.

Οι κάτοχοι τίτλων από άλλες χώρες, εκτός των προαναφερθεισών, εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 89/48, όπως μεταφέρθκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 165/2000, εφόσον έχουν ασκήσει το εν λόγω νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα επί 3 έτη στο κράτος - μέλος που έχει αναγνωρίσει αυτούς τους τίτλους και προσκομίσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Για να υπαχθεί ένας ενδιαφερόμενος στις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000, πρέπει να έχει ΟΛΑ τα τυπικά προσόντα - εκπαίδευση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3 ετούς τουλάχιστον διάρκειας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος - για την άσκηση ενός καθορισμένου επαγγέλματος στο Κ-Μ προέλευσης.

Το Π.Δ. 165/2000 ΔΕΝ εφαρμόζεται σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά ΜΟΝΟ σ' αυτά που είναι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα που καλύπτονται από ειδική οδηγία (γιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, νοσηλευτές, μαίες, αρχιτέκτονες), ή από την οδηγία 89/48, η οποία όμως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με άλλες διατάξεις (δικηγόροι) ['Αρθρο 3 του Π.Δ. 165/2000].

Αρμοδιότητα για τα εξαιρούμενα επαγγέλματα έχουν:

1. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, για όλα τα αναφερόμενα επαγγέλματα του χώρου της υγείας - Αριστοτέλους 17, 101.87, Αθήνα τηλ.(+30) - 210 - 5235875.

2. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) για τους αρχιτέκτονες (Π.Δ. 107/93 - ΦΕΚ 49, τ. Α΄ και Π.Δ. 272/2000 - ΦΕΚ 224, τ. Α΄) - Καραγεώργη Σερβίας 4, 102.48, τηλ. (+30) 210 - 3222641, 3291200)

3. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τους δικηγόρους (Π.Δ. 52/93 - ΦΕΚ 20/93 - Π.Δ. 152/2000 - ΦΕΚ 130/ 23 - 5 - 2000) - Aκαδημίας 60, 106.79, Αθήνα
τηλ. (+30) - 210 - 3398100, 3638972, υπεύθυνη κ. Μαίρη Μαντούβαλου, δικηγόρος.

Εάν το επάγγελμα του αιτούντος δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο Κ-Μ προέλευσης, πρέπει ο αιτών να αποδεικνύει ότι έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό επί 2 τουλάχιστον έτη στο εν λόγω κράτος, κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών.
Για την περίπτωση που το επάγγελμα δεν είναι "νομοθετικά ρυθμιζόμενο" στο Κ-Μ Προέλευσης, αλλά η εκπαίδευση θεωρείται ως "νομοθετικά ρυθμιζόμενη", βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του Κ-Μ αυτού ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενη, σύμφωνα με την οδηγία 2001/19/ΕΚ και οδηγεί στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων λειτουργεί στο Υπουργείο Ε-θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ - ΣΑΕΙΤΤΕ), το οποίο έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως στην Ελλάδα νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000.
Το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εκδώσει την απόφασή του (θετική ή απορριπτική, ή να επιβάλει αντισταθμιστικό μέτρο), μέσα σε 4 μήνες από την πλήρη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος.
Η έντυπη αίτηση και τα δικαιολογητικά (βλ. Κατάλογο Δικαιολογητικών) υποβάλλονται στο Συμβούλιο μέσω του:
Τμήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
2ος όροφος, Πτέρυγα Ε΄, Γραφεία 2170-2171-2172

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

1. Έντυπη αίτηση.
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ( νομίμως επικυρωμένη).
3. Τίτλος Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νομίμως επικυρωμένος και μεταφρασμένος στην Ελληνική).
4. Πιστοποίηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους προέλευσης η οποία να πιστοποιεί: α) ότι το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο σπουδών είναι αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) το επίπεδο του Ιδρύματος αυτού (νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη στην Ελληνική).
5. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από το Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που χορήγησε τον τίτλο. Στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να περιέχεται το σύνολο των μαθημάτων που παρακολούθησε ο αιτών κατ' έτος (νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο στην Ελληνική).
6. Στην περίπτωση που το αιτούμενο επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος-μέλος προέλευσης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη στην Ελληνική).
7. Στην περίπτωση που πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση στο κράτος-μέλος προέλευσης (δηλ. ο ακαδημαϊκός τίτλος οδηγεί απ' ευθείας στο επάγγελμα), βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του Κ-Μ προέλευσης η οποία να πιστοποιεί ότι η εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση του ακαδημαϊκού τίτλου είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση, υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ και οδηγεί στην άσκηση του αιτούμενου επαγγέλματος (νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη στην Ελληνική).
8. Στην περίπτωση που δεν πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ούτε νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση στο κράτος-μέλος προέλευσης (σημεία 6 & 7), τότε ο αιτών πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένη, μέσω ασφαλιστικών εντύπων, επαγγελμα-τική πείρα δύο ετών κατά την τελευταία δεκαετία στο κράτος-μέλος προέλευσης.
9. Ποινικό Μητρώο: στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας ζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου για τα κάτωθι επαγγέλματα: εκπαιδευτικού, αισθητικού, βρεφονηπιοκόμου, κοινωνικού λειτουργού και λογοθεραπευτή. Για κάθε άλλο επάγγελμα παρακαλούμε να υποβάλεται Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , το περιεχόμενο της οποίας να έχει ως εξής:
" ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας " ή σε αντίθετη περίπτωση
" ότι έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ".
10. Εάν ο αιτών διαθέτει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει αποκτήσει σε τρίτη χώρα, εκτός Ε.Ε, πρέπει να προσκομίσει την πράξη της αρμόδιας αρχής του Κ-Μ προέλευσης περί αναγνωρίσεως του τίτλου σπουδών του, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση σύμφωνα με τα προηγουμένως αναφερόμενα στην περίπτωση 6 και 7 του παρόντος και να διαθέτει τριετή πιστοποιημένη , μέσω ασφαλιστικών εντύπων, επαγγελματική πείρα.

Σημείωση:

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία πρέπει να είναι :
α) νομίμως επικυρωμένα με σφραγίδα ΑPOSTILE ή θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από την αρμόδια αρχή του Κ-Μ προέλευσης, και επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή θεωρημένα από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και
β) μεταφρασμένα στην Ελληνική από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ή από δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Δικηγορικού Κώδικα.

Υποσημείωση:

Τα δικαιολογητικά που έχουν επικυρωθεί από διπλωματικές αρχές των παρακάτω χωρών: Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετία, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ισπανία, Ιταλίας, Κύπρος, Λιχτενστάϊν, Λουξεμβούργου, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδίας, Τσεχία, που εδρεύουν στην Ελλάδα δεν χρειάζονται επικύρωση από το Υπουργείο Eξωτερικών της Ελλάδας.

[1] Ως Κ-Μ προέλευσης νοείται το κράτος της Ε.Ε. στο οποίο έχει αναγνωριστεί ακαδημαϊκά ο τίτλος της εκτός Ε.Ε. χώρας και στο οποίο αποκτήθηκαν τα επαγγελματικά προσόντα.

τηλ: (+30) 210 - 34.43.167-169-175 και 210-34.42.483-6-7
fax: (+30) -210 - 34.43.158
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πηγή: www.esos.gr