Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Επαγγελματικές Άδειες
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2017 09:59    PDF Εκτύπωση E-mail
Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Οπτικού - Οπτομέτρη

Υ.Α. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 66381 (ΦΕΚ 3247Β/2017)

Άρθρο 1 Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος 

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος οπτικού - οπτομέτρη απαιτείται: 

α. Πτυχίο οπτομετρίας ή οπτικής - οπτομετρίας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή
β. Πτυχίο οπτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως ισότιμου και αντίστοιχου από τον ΔΟΑΤΑΠ με μεταπτυχιακό τίτλο οπτομετρίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως ισότιμου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή
γ. Απόφαση αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοδυναμίας Επαγγελματικών προσόντων Οπτικού - Οπτομέτρη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 38/2010 (Α΄ 78) και του ν.4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύουν. 

δείτε στο σχετικό ΦΕΚ τα δικαιολογητικά χορήγησης της βεβαίωσης άσκησης

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2016 08:04    PDF Εκτύπωση E-mail
Άσκηση επαγγέλματος Λογοθεραπευτή ? Προεδρικό Διάταγμα

Προεδρικό Διάταγμα 49 / 2016 ? Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.

Άρθρο 1 ? Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή απαιτείται:
1. Πτυχίο Λογοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή

2. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος και αντίστοιχος με τα πτυχία Λογοθεραπείας της ημεδαπής ή

3. Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Λογοθεραπευτή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο Π.Δ. επίσης περιλαμβάνονται τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 2 ? Αρμόδια αρχή ? Υποβολή δικαιολογητικών
Άρθρο 3 ? Κωλύματα άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή ? Ανάκληση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή
Άρθρο 4 ? Τήρηση Μητρώου
Άρθρο 5 ? Μεταβατικές Διατάξεις

Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2016 08:05 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2013 12:13    PDF Εκτύπωση E-mail
Επαγγελματικά δικαιώματα - επαγγελματικές άδειες πτυχιούχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ - ΙΕΚ)

Με την ευκαιρία πρόσφατης ενημέρωσης των μαθητών/τριών στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγίου και των σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ειδικοτήτων παραθέτουμε τους πίνακες με τα επαγγελματικά δικαιώματα ? επαγγελματικές άδειες των πτυχίων της δευτεροβάθμιας (ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ) και των διπλωμάτων της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ).
Επιπλέον παραθέτουμε την απόφαση υπ. Αριθμ. 8/06.04.2011, του ΕΟΠΠΕΠ με θέμα: «Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. με ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου, ΤΕΛ και ΤΕΣ και μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου των ΤΕΛ και ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ - ΕΠΑΛ».

Επίσης σε προηγούμενη ανάρτηση στον δικτυακό μας τόπο οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ μπορούν να βρουν θεσμοθετημένα πρόσφατα επαγγελματικά δκαιώματα στις εξής επαγγελματικές περιοχές:
1) (α) εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) χειρισμού και επιτήρησης ατμολεβήτων και  (γ) εκτέλεσης τεχνικού έργου και  παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, 2) χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, 3) κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, 4) κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων

Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.) | Επαγγελματικά δικαιώματα Ι.Ε.Κ. | Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Λ.Ε.Ν.) | Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου σπουδών | Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου σπουδών | Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) | Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.)

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 23 Μάρτιος 2013 17:22 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 05 Δεκέμβριος 2012 15:20    PDF Εκτύπωση E-mail
Καθορισμός ειδικοτήτων, βαθμίδων, επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση τεχνικών δραστηριοτήτων

Καθορισμός ειδικοτήτων, βαθμίδων, επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των παρακάτω τεχνικών δραστηριοτήτων:  

  • 1) (α) εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες,
  • (β) χειρισμού και επιτήρησης ατμολεβήτων και
  • (γ) εκτέλεσης τεχνικού έργου και  παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης  
  • 2) χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες  
  • 3) κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού  
  • 4) κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων
Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:24 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2011 18:48    PDF Εκτύπωση E-mail
Κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς δ/θμιας εκπ/σης

To μεσοπρόθεσμο γενικό πλαίσιο δομών και διαδικασιών σχεδιασμού των Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο θα απονέμει στους αποφοίτους των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εκτός των αποφοίτων παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ) πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στη συνέχεια να ασκήσουν διδακτικό έργο ως εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προτείνει με σχετικό έγγραφο προς τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων το Υπουργείο Παιδείας. 

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:21 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2011 13:02    PDF Εκτύπωση E-mail
Άδειες και ειδικότητες για επαγγέλματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης

Η άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθορίζεται σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 υπουργική απόφαση που δημοσιεύται στο ΦΕΚ 1483/τ.Β/2005. Τα επαγγέλματα και οι σχετικές με αυτά άδειες και πτυχία υπάγονται στους παρακάτω κλάδους.

Attachments:
Download this file (epag_cinetv.pdf)ΦΕΚ 1483/τ.Β./2005[ ]118 Kb
Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:19 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 14 Ιούνιος 2010 18:59    PDF Εκτύπωση E-mail
Προσωπικό ασφαλείας - Τίτλοι εκπαίδευσης για τις άδειες εργασίας στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Με το ΦΕΚ 664 της 17ης Μαΐου 2010 καθορίζονται οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008 και αφορούν στην έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Β' και Γ'.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:22 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2007 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος

Οριστικοποίηση πινάκων με ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος. ΔΟΑ/Φ.13/137/οικ. 3902/13-02-2007 Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με  αριθμ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/71/16657 της 21-7-2006 σχετικά με τις ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος,  σας πληροφορούμε  ότι κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που συγκεντρώσαμε με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, σας αποστέλλουμε τους οριστικοποιημένους πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται ανά Υπουργείο οι ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, το επίπεδο ή η τάξη της, οι διατάξεις νόμου από τις οποίες προβλέπεται και η αρχή που την χορηγεί.

Δείτε την εγκύκλιο με τους σχετικούς πίνκακες ειδικοτήτων

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:17 )
 


Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.