Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 20 Απρίλιος 2010 00:00   
Απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ με τίτλους σπουδών ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης
Hits

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος διορισμού στο Δημόσιο, με τίτλους σπουδών ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης από αυτήν για την οποία θέτει κάποιος υποψηφιότητα σε προκήρυξη αναφέρει τα παρακάτω:

Με αφορμή το αριθ. 18282.08.8/26-10-2009 Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, με το οποίο διαπιστώθηκε μη νόμιμος αποκλεισμός υποψηφίων από διαδικασίες πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ΔΕ που έγιναν κατά το έτος 2008, στο πλαίσιο της με αριθμό 7923/21306/25.08.2008 σχετικής προκήρυξης, με το επιχείρημα της κατάθεσης εκ μέρους τους δικαιολογητικών απόδειξης γνώσης πληροφορικής, αποκτηθέντων από ΑΕΙ και ΤΕΙ, φορείς ανώτερης δηλαδή βαθμίδας εκπαίδευσης από την κατηγορία για την οποία είχαν υποβάλει υποψηφιότητα και προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον, η υπηρεσία μας έκρινε σκόπιμη την ενημέρωση όλων των υπηρεσιών και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, ως ακολούθως:

Στο «Προσοντολόγιο» (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει), προβλέπονται αναλυτικά οι τρόποι με τους οποίους οι υποψήφιοι προς διορισμό μπορούν να πιστοποιήσουν την απαιτούμενη, ως πρόσθετο προσόν, γνώση χειρισμού Η/Υ.

Ειδικότερα, στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του «Προσοντολογίου» ορίζεται ότι η εν λόγω γνώση διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, και με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, καθώς και με τίτλους σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοι αυτών έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Αναφορικά με τους παραπάνω τρόπους απόδειξης, στην αριθ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/70/οικ.16570/20-7-2006 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας διευκρινίζεται ότι ο κάτοχος περισσότερων του ενός τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίο Α.Ε.Ι. ή/και Τ.Ε.Ι. και απολυτήριο Λυκείου), μπορεί να αποδεικνύει την εν λόγω γνώση και με τίτλο διαφορετικό από αυτόν που επικαλείται για διορισμό στο Δημόσιο.

Επιπλέον, έγινε δεκτό ότι καθένα από τα τέσσερα μαθήματα Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, είτε μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου και ο σχετικός υπολογισμός των μαθημάτων γίνεται αθροιστικά.

Η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων μαθημάτων αποδεικνύεται είτε με την αναλυτική βαθμολογία σπουδών, είτε με σχετική βεβαίωση του οικείου Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με την οποία πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα, που κατά την εκτίμηση του Τμήματος εμπίπτουν στο  γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Από τις παραπάνω διευκρινίσεις, προκύπτει ότι οι υποβαλλόμενοι, προς απόδειξη της γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όταν αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν, τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης  κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία θέτει κάποιος υποψηφιότητα σε προκήρυξη, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, πρέπει να γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το «Προσοντολόγιο», αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για συγκεκριμένο σκοπό (πιστοποίηση γνώσης Η/Υ) και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

Για παράδειγμα, υποψήφιος για διορισμό σε θέση κλάδου ΔΕ κατηγορίας με τυπικό προσόν διορισμού απολυτήριο Λυκείου, έχει τη δυνατότητα απόδειξης της εν λόγω γνώσης και με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (είτε ειδικότητας Πληροφορικής, είτε με τέσσερα μαθήματα). Αντίστοιχα, υποψήφιος για διορισμό σε θέση κλάδου ΠΕ κατηγορίας με τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο ΑΕΙ, έχει τη δυνατότητα απόδειξης της γνώσης αυτής και με  πτυχίο ΤΕΙ (είτε ειδικότητας Πληροφορικής, είτε με τέσσερα μαθήματα), αλλά και με τίτλους σπουδών μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής.

Κατά συνέπεια, αποδεκτή ερμηνεία του σχετικού θεσμικού πλαισίου είναι ότι για κάθε κατηγορία προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όταν αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού, όχι μόνο οι αντίστοιχοι ως προς την κατηγορία τίτλοι σπουδών, αλλά και οι τυχόν προσκομιζόμενοι ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας από αυτήν της προκηρυσσόμενης θέσης. Κάθε αντίθετη ερμηνεία είναι μη νόμιμη.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και γενικότερα ζητήματα του «Προσοντολογίου» μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, www.gspa.gr, στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση ? Οργάνωση ? Νέο Προσοντολόγιο. Στη θέση αυτή της ιστοσελίδας της υπηρεσίας μας θα αναρτηθεί και η παρούσα εγκύκλιος.

Παρακαλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες να διαβιβάσουν την εγκύκλιο αυτή στους φορείς που εποπτεύουν.
Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας.

Ο Υφυπουργός
Γεώργιος Ντόλιος

Κατεβάστε την εγκύκλιο

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 21:25 )
 

Add comment


Security code
Refresh

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.