Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 25 Απρίλιος 2014 22:32    Εκτύπωση
Προκήρυξη ?ιαγωνισ?ού Επιλογής Σπουδαστών-τριών στις Στρατιωτικές Σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

Προκήρυξη διαγωνισ?ού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ?άτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ?οκί?ων (ΣΝ?), Ικάρων (ΣΙ), Αξιω?ατικών Σω?άτων (ΣΣΑΣ), Αξιω?ατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιω?ατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολε?ικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιω?ατικών Πολε?ικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιω?ατικών ?ιοικητικών (ΣΥ?), Πολε?ικής Αεροπορίας.

Ο αριθ?ός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων ?υνά?εων, θα ανακοινωθεί ?ετά την υπογραφή και δη?οσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Ά?υνας (ΥΠΕΘΑ), Παιδείας και Θρησκευ?άτων (ΥΠΑΙΘ), ?η?οσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη (Υ?Τ και ΠτΠ) και Οικονο?ικών (ΥΠΟΙΚ). Όσοι -ες έχουν τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη προσόντα και επιθυ?ούν τη συ??ετοχή τους στις ΠΚΕ (προκαταρκτικές εξετάσεις) για ?ια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ?ελτίο του ΥΠΑΙΘ και αφετέρου να υποβάλλουν ?ε συστη?ένη επιστολή, εντός της προθεσ?ίας που καθορίζεται στο Παράρτη?α «Α» (ευανάγνωστη η?ερο?ηνία σφραγίδας ταχυδρο?ικής υπηρεσίας, δη?οσίας ή ιδιωτικής), ?ια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του Παραρτή?ατος «ΣΤ», ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης (1ης) προτί?ησής τους ή στη ?ΑΕ/Β1 αν αυτή είναι Σχολή της Πολε?ικής Αεροπορίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙ?Ν ΥΠΟΨΗΦΙ?Ν ΚΑΙ ΣΧΟΛ?Ν )

1. Έλληνες Εσωτερικού 

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών: έως 12 Μαΐου 2014 (Η?ερο?ηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτί?ησης-ΔΑΕ/Β1). 

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων ?ε Ελλιπή Δικαιολογητικά: έως 30 Μαΐου 2014.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 6 Ιουνίου 2014 (Η?ερο?ηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτί?ησης- ΔΑΕ/Β1). 

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συ??ετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγρά??ατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος ? χρόνος): 13 Ιουνίου 2014.

2. Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών: έως 11 Ιουλίου 2014 (Η?ερο?ηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στη ΔΑΕ/Β1).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων ?ε Ελλιπή Δικαιολογητικά: έως 25 Ιουλίου 2014.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 8 Αυγούστου 2014 (Η?ερο?ηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στη ΔΑΕ/Β1).

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συ??ετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγρά??ατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος ? χρόνος): 22 Αυγούστου 2014.

3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να ?άθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συ?πληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ΔΑΕ/Β1 όπως προβλέπουν οι οργανισ?οί λειτουργίας τους.

β. Να ενη?ερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Αναλυτικές πληροφορίες στην προκήρυξη

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 16 Ιούνιος 2014 13:21 )