Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2009 02:00    Εκτύπωση
Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρ. Πρωτ.146303/Δ2/25-11-2009 Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Κ.Θ.

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα που υποβάλλονται στις υπηρεσίες μας αναφορικά με τη χορήγηση ειδικών αδειών στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1.      ? Με την αρ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1340 Β/16-10-2002), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθορίστηκαν τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.

? Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΧ. της αρ. πρωτ. 74275/Δ2/10-7-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση αδειών στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς είναι η υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι, με εξαίρεση τη χορήγηση αδειών για την οποία απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

2.      Κατά τα ανωτέρω, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση ειδικών αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους, (άρθρο 59 του ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26Α΄/9-2-2007), στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη