Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 18 Αύγουστος 2009 02:00   
Κατατακτήριες Εξετάσεις
Hits

Πηγή: ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Πήρες το πτυχίο σου και  θέλεις να παρακολουθήσεις και ακόμα μία σχολή?  Ο συντομότερος τρόπος να περάσεις σε κάποιο άλλο τμήμα είναι οι κατατακτήριες εξετάσεις. Όχι μόνο γιατί αποφεύγεις τον ανταγωνισμό και τον όγκο της ύλης των πανελληνίων, αλλά και γιατί ως πτυχιούχος έχεις το προνόμιο να κερδίσεις χρόνο, καθώς, από τη στιγμή που θα πετύχεις η κατάταξη γίνεται συνήθως στο τρίτο εξάμηνο.

ΕΙΣΑΚΤΑΙΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Α) ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΏΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο 3282/04 (ΦΕΚ 208 /1-11-04 τ. Α΄) το συνολικό ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ και Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και των πτυχιούχων ανώτερων
σχολών διετούς κύκλου ( σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ Φ.141.4/ Β3/2274/30-6-84 που κυρώθηκε με το Νόμο 1865 κατατάσσονται οι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών, Σχολών Νηπιαγωγών, Εκκλησιαστικών Παιδαγωγικών Ακαδημιών, Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών, Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων και Σχολών Οικιακής Οικονομίας) είναι 2% επί του αριθμού εισακτέων
δηλ.: 240 εισακτέοι Χ2%=4,8 θέσεις=5 θέσεις.

Β) ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΙ

Σύμφωνα με το Νόμο 3027/2002, άρθρο 3 παρ. 28 το ποσοστό για τις κατατάξεις πτυχιούχων ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών εξωτερικού είναι 5% επί των εισακτέων δηλ. 240Χ5% = 12 θέσεις.

Γ) ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο 3255/2004, άρθρ. 3 παρ. 7 (ΦΕΚ 138) το ποσοστό για τις κατατάξεις πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου , εφόσον οι σπουδές τους είναι αντίστοιχες ή συναφείς με τις σπουδές του Τμήματος, είναι 2% επί των
εισακτέων δηλ. 240Χ2% = 4.8 = 5 θέσεις.
Για τη συνάφεια των σπουδών αποφασίζει το ΔΣ του Τμήματος μετά από προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Τι πρέπει να κάνω αρχικά;

Εφόσον έχεις αποφασίσει σε ποιο τμήμα θέλεις να καταταγείς, θα πρέπει να έρθεις σε επαφή με την εκεί γραμματεία. Όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή γίνεται με γραπτές εξετάσεις και καλό θα είναι να ξέρεις αρκετό καιρό πριν την ύλη.

Με ποιους τρόπους γίνεται η κατάταξη;

Υπάρχουν δύο τρόποι κατάταξης πτυχιούχων σε άλλα τμήματα:
α) Επιλογή με κατατακτήριες εξετάσεις: Το Δ.Σ. του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποφασίζει ότι η κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις σε τρία μαθήματα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του Τμήματος υποδοχής του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
β) Επιλογή με βάση το βαθμό πτυχίου: Το Δ.Σ. του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποφασίζει ότι η κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων με βάση το βαθμό πτυχίου και η επιλογή γίνεται με φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου, μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο ακριβώς βαθμό πτυχίου, για την αποφυγή της υπέρβασης, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.
Το κάθε πανεπιστήμιο επιλέγει και ανακοινώνει, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους, με ποιον τρόπο θα γίνουν οι κατατάξεις.

Σε περίπτωση εξετάσεων, πώς θα μάθω ποια μαθήματα θα δώσω;

Σε περίπτωση επιλογής με γραπτές εξετάσεις, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ανακοινώνονται από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ή τα Συμβούλια των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Πρέπει να ρωτήσεις τους ίδιους για να ενημερωθείς. Μέχρι να βγει η νέα ύλη, μπορείς να συμβουλευτείς κάποιον παλιότερο φοιτητή που πέρασε με κατατακτήριες .

Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω και πού;

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ειδικά για το προηγούμενο, όμως, ακαδημαϊκό έτος, η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίστηκε από 10 έως 20 Νοεμβρίου 2005. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. ή στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. Οι πτυχιούχοι εξωτερικού οφείλουν να συνυποβάλλουν και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Πότε θα δώσω εξετάσεις;

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή από το Συμβούλιο Τμήματος υποδοχής του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο στο site του Υπουργείου Παιδείας:

http://www.ypepth.gr/el_ec_page790.htm

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2010 18:06 )
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.