Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 08 Ιούνιος 2010 21:10    Εκτύπωση
Προπαρασκευαστική μελέτη ? έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης

Στον δικτυακό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την πράξη:«Προπαρασκευαστική μελέτη ? έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης» ενδεικτικού ύψους 100.000 ευρώ. Ως δυνητικός Δικαιούχος φέρεται το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) το οποίο καλείται να υποβάλει σχετική πρόταση εντός 20 ημερών από την δημοσίευση της πρόκλησης. Στην ανακοίνωση που συνοδεύει την πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία αυτής αναφέρονται τα παρακάτω:

Προπαρασκευαστική μελέτη ? έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμός ξεκινά, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προπαρασκευαστική μελέτη για την τήρηση των κριτηρίων ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ.
Το έργο θα υλοποιηθεί από το ΕΚΕΠ (Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού), το οποίο - ως φορέας συντονισμού, υποστήριξης, και ενδυνάμωσης της δράσης όσων παρέχουν υπηρεσίες ΣΥΕΠ - θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να επιτευχθεί με τον βέλτιστο τρόπο η εφαρμογή της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαιτέρως σημαντική κρίνεται η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των δομών ΣΥΕΠ που με την εμπειρία και την τεχνογωσία τους θα στηρίξουν το ΕΚΕΠ στον κομβικής σημασίας ρόλο που έχει αναλάβει.

Με επιτόπιες επισκέψεις και συνεντεύξεις και βάσει ερωτηματολογίων θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική μελέτη ανά φορέα ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης (ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥ, ΓΕΑΣ των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ, Γραφεία Συμβουλευτικής των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Γραφεία Διασύνδεσης ΑΕΙ ? ΤΕΙ). Η βάση μελέτης θα περιλαμβάνει το σύνολο των οργανωτικών, θεσμικών, λειτουργικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους.

Μετά την εξαγωγή των σχετικών πορισμάτων - με αναλύσεις που θα αποτυπώνουν τα θετικά στοιχεία, τις αδυναμίες και την αποτελεσματικότητα του κάθε φορέα ? θα κατατεθεί Σχέδιο Δράσης στο οποίο θα περιγράφονται εναλλακτικές ρεαλιστικές προτάσεις για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με αναφορά σε στοιχεία κόστους που θα αξιοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο τους διατιθέμενους πόρους.

Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύεται σήμερα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Πράξη με τίτλο: «Προπαρασκευαστική μελέτη ? έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης».

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 22:55 )