Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 25 Οκτώβριος 2010 19:51    Εκτύπωση
Εισαγωγή αλλοδαπών ? αλλογενών. Θέσεις και βάσεις εισαγωγής, εκτιμήσεις

Σε σχέση με την εισαγωγή αλλοδαπών ? αλλογενών το Υπουργείο Παιδείας δεν δίνει στη δημοσιότητα δείκτες που αφορούν στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί καθώς και βάσεις εισαγωγής.
Τη δυνατότητα υποβολής του ειδικού μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή σε ιδρύματα της Ελλάδας σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 151/20049/Β6, ΦΕΚ 272/τ.Β/2007 έχουν: α) οι αλλοδαποί ? αλλογενείς (απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και β) οι Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών ? Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής. Ο υποψήφιος εντάσσεται σε μια από τις δύο κατηγορίες εφόσον δεν έχει ελληνική καταγωγή ο ίδιος και κανένας από τους δυο γονείς του.
Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται και οι υποψήφιοι αλλοδαποί ? αλλογενείς που τελειώνουν το ελληνικό Γενικό Λύκειο καθώς και οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου κάθε χρόνο ανακοινώνει τα αποτελέσματα εισαχθέντων στα Ιδρύματα της Ελλάδας παραθέτοντας τις βάσεις του πρώτου και του τελευταίου, καθώς και τον αριθμό των θέσεων που κάλυψαν οι υποψήφιοι. Με δεδομένα τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι το ποσοστό θέσεων που καλύπτουν οι υπαγόμενοι στην παραπάνω κατηγορία είναι κατ΄έτος το 8% επί του αρχικού αριθμού εισαχθέντων οι υποψήφιοι αλλογενείς ? αλλοδαποί κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου μπορούν να σχηματίσουν μια εικόνα για τις σχολές υψηλής και χαμηλής ζήτησης καθώς και τα επίπεδα της βαθμολογικής βάσης των συνυποψήφιων τους από τα σχολεία της Κύπρου.

Υλικό το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι και έχει να κάνει με τη φετινή εικόνα είναι το εξής:

1. Αριθμός εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2010-11 (εδώ ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υπολογίσει επί του συνολικού αριθμού εισακτέων το ποσοστό 8% που αντιστοιχεί στις θέσεις αλλοδαπών ? αλλογενών).
Αναφέρουμε ένα παράδειγμα:
Το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακ. έτος 2010-11 υπολογίστηκε να έχει 330 αρχικά εισακτέους. Το 8% επί του συγκεκριμένου αριθμού προκύπτει ότι είναι ακόμα 26 εισακτέοι. 
2. Πίνακας βάσεων εισαγωγής των κατόχων απολυτηρίου Γενικού Λυκείου Κύπρου σε Ιδρύματα της Ελλάδας για το ακ. έτος 2010-11. Εδώ μπορεί να δει ο υποψήφιος το εύρος των βάσεων και τις θέσεις που κάλυψαν οι Κύπριοι υποψήφιοι. Συνεχίζοντας το παράδειγμα μας βλέπουμε ότι στο τμήμα Φιλολογίας των Αθηνών εισήχθησαν 13 Κύπριοι υποψήφιοι και η βάση εισαγωγής ήταν 14238 μόρια.

Επομένως σε συνάρτηση με το προηγούμενο 13 ακόμα θέσεις στο συγκεκριμένο τμήμα καλύφθηκαν ή δεν καλύφθηκαν από υποψήφιους αλλοδαπούς ? αλλογενείς αποφοίτους Λυκείων κρατών μελών της Ε.Ε. (και της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης)

Παραθέτουμε τα παραπάνω γιατί το Κέντρο μας δέχεται από την ομάδα των αλλοδαπών - αλλογενών μαθητών του Γενικού Λυκείου αλλά και των ΕΠΑΛ ερωτήματα σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής της κατηγορίας αλλοδαπών ? αλλογενών.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το Φ.151/77347/Β6, ΦΕΚ 1088/τ.Β/2010, κριτήριο επιλογής για την πρόσβαση των αλλοδαπών - αλλογενών είναι ο γενικός βαθμός πρόσβασης για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) ή αντίστοιχου σχολείου της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας ή ο βαθμός απολυτηρίου για τους υποψήφιους άλλων χωρών. Ειδικά για τους αποφοίτους Β΄ κύκλου TEE ή ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄) κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός που προκύπτει στην εικοσάβαθμη κλίμακα από το σύνολο των μορίων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων κατά περίπτωση.

Παρατηρήσεις:

  • Ο αριθμός των θέσεων για την κατηγορία αλλοδαπών ? αλλογενών (8%) δεν δημοσιεύθηκε για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από το Υπουργείο Παιδείας.
  • Η μόνη πρόσφατη δημοσίευση που αναφέρει αριθμό εισακτέων βρίσκεται καταχωρημένη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και αφορά στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2009-10).
  • Οι υποψήφιοι νά έχουν υπόψη τους την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας για αλλαγή των προϋποθέσεων εισαγωγής των υποψηφίων αλλοδαπών. (Βλέπε δηλώσεις του Υφ. Παιδείας κ. Ιωα. Πανάρετου).

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 00:12 )